21. YÜZYIL ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI

20.yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve 21. Yüzyılda devam eden küreselleşmenin eğitime çok önemli yansımaları olmuştur. Bu yansımalar STEM Akademi’de farklı disiplinleri bir arada bulunduran esnek ve yaşam boyu eğitim olarak vuku bulur. Bu kapsamda bütün faaliyetlerimiz, öğrencilerin 21. Yüzyıl bilgi ve becerilerine sahip, üniversite ve iş hayatına iletişim becerileri gelişmiş, işbirliği içinde çalışabilen, problem çözme odaklı düşünebilen, olaylara farklı bakış açıları ile yaklaşabilen, özgüven sahibi, üretken, sorgulayıcı ve yaratıcı düşünebilen bireyler olarak hazırlama amacına dayandırılmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda bizler, eğitimlerimizde öğrenci merkezli, uygulanabilir işbirlikli öğrenmenin sağlanabildiği, 21. Yüzyıl öğrenme yaklaşımlarını temel alıyoruz.

21.Yüzyıl Öğrenme Yaklaşımları üç basamakta incelenir;

1. Araştırmaya Dayalı Öğrenme

Araştırma ve sorgulamaya dayalı bir öğrenme sürecidir. Bu yaklaşım öğrencileri detaylı bir araştırma yapma konusunda motive eder. Bu süreçte öğrencileri bilgiye ulaşmanın farklı yollarını keşfederek, yeni bakış açısı kazanırlar. Araştırmaya dayalı öğrenme, sorgulama, daha fazla sorgulama, bunların sonucu elde edilen bilgileri değerlendirme ve araştırma gibi birçok farklı aşamadan oluşan döngüsel bir öğrenme yaklaşımıdır. Sorgulama temelli öğrenmede esas, sadece araştırmak ve sorgulamak değil bu aşamaların sonunda elde edilenleri yararlı bilgi ve veriye dönüştürmedir.

 

 

 

 

 

2.Problem Tabanlı Öğrenme

 

 

Öğrencileri “gerçek dünya problemleri” ve bunların çözümü için işbirliği içinde çalışmaya   yönlendiren bir yaklaşımdır. Bu süreçte öğrenciler, problemlere çözüm oluşturma motivasyonu kazanırken paralel olarak öğrenme motivasyonları da gelişir.

 

 

 

 

 

 

3.Proje Tabanlı Öğrenme

Proje Tabanlı Yaklaşım, araştırmaya dayalı problem tabanlı öğrenme süreçlerini içinde barındırır. Öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri bir problemi, işbirliği halinde, farklı disiplinlerle bağlantı kurarak çözmeleri temeline dayanır. Öğrencileri gerçek yaşama hazırlayan ve STEM Eğitimlerinin temeli olan bu yaklaşım, üst düzey becerilerin kazanılmasını sağlar.

Eleştirel Düşünme Becerisi İşbirlikli Öğrenme Becerisi İletişim Becerisi

 

STEM Akademi olarak bizler 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylerin yetiştirilebilmesi için, öğrenmeyi merkeze alan, öğrenmenin sosyal ve ortak çalışmaya dayalı yürümesini sağlayan, öğrencinin motivasyonunu arttırıcı yönde, bireysel farklılıklara biçilendirici geri bildirimler sağlayan, araştırma süreçlerini barındıran, problem odaklı proje yaklaşımlarını baz almaktayız.